Бесплатно и без регистрации заполнить резюме г. Павлодар на сайты(ах) для трудоустройства в городе (населенном пункте, регионе) Павлодар, чтобы искать работу быстрее
Бесплатно и без регистрации разместить резюме города (населенного пункта, региона) Павлодар для поиска работы на крупнейших порталах трудоустройства и занятости населения в городе (населенном пункте, регионе) Павлодар Создать резюме | Бесплатно и без регистрации разместить вакансию города (населенного пункта, региона) Павлодар для поиска работника на вакантное место в компании на крупнейших порталах для подбора кадров в городе (населенном пункте, регионе) Павлодар Заполнить вакансию | Бесплатная подписка на рассылку новых вакансий от крупнейших порталов для поиска работы Подписаться на вакансии Бесплатный поиск работы, вакансий, подбор персонала через группы (сообщества) в социальной сети ВКонтакте Бесплатно искать работу, вакансии, подбор кадров через группы (сообщества) в социальной сети Одноклассники
Поиск работы, вакансий, объявлений с предложениями работы. Найти работу в городах России, СНГ, страных ЕАЭС по базе данных свежих вакансий от прямых работодателей бесплатно и без регистрации
Поиск Работы в г. Павлодар по любой Специальности
Выбирайте работу по более чем 20.000.000 свежим вакансиям от 1.200.000 фирм (ИП) в различных городах России, СНГ, стран ЕАЭС бесплатно и без регистрации
Должность Город Компания
профессия, специальность регион, населенный пункт организация, фирма, ИП

Искать работу по актуальной базе данных объявлений с вакансиями, предложениями работы от прямых работодателей в городе (населенном пункте, регионе) Павлодар бесплатно и без регистрации найти работу ...

Объявление с вакансией № 1-26421907 на должность "Коммерциялы жоспарлау бойынша ірлік маман/Региональный специалист по коммерческому планированию" в городе (населенном пункте, регионе) Павлодар от компании (организации, фирмы, ИП) "ТОО Филип Моррис Казахстан"

Вакансия: Коммерциялы жоспарлау бойынша ірлік маман/Региональный специалист по коммерческому планированию

Город, регион: Павлодар (населённый пункт) места работы

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Павлодар

Компания: ТОО Филип Моррис Казахстан (организация, фирма, ИП);


Читайте свежие отзывы сотрудников о работодателе компании "ТОО Филип Моррис Казахстан" на сайте-агрегаторе вакансий www.RABOTKA.com.ru.

Написать отзыв о работодателе компании "ТОО Филип Моррис Казахстан" без регистрации бесплатно на сайте-агрегаторе вакансий www.Rabotka.com.ru Оставить отзыв о работодателе компании "ТОО Филип Моррис Казахстан" без регистрации бесплатно на сайте-агрегаторе вакансий www.RABOTKA.com.ru.


Зарплата: по договорённости;

Тип занятости:
Полная занятость

График работы:
полный день

Требования к работнику:

Опыт работы:
1–3 года

Образование:
любое

Дополнительные требования:
не указаны

Дополнительное описание вакансии:
Коммерциялы? жоспарлау бойынша ??ірлік маман - Павлодар, Семей, ?скемен ?лемді бізбен бірге ?згерті?із Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында т?тінсіз болаша? ??ру туралы т?бегейлі шешім ?абылдады?. Тарих?а б?гінні? ?зінде ?з ?лесі?ізді ?осу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау ж?не ?рт?рлі ба?ыттар бойынша к?сіби ?су ?шін бізге ?осылы?ыз. Сату б?лімінде белсенділік, клиентке ба?дарлану ж?не барлы? жа?а н?рсеге ашы?ты? ба?аланады. Б?л Сізге сай келеді деп ойласа?ыз, бізбен бірге ке? ау?ымды т?бегейлі ?згерістер жасау ?шін бізді? командамыз?а ?осылы?ыз. Жа?а миссиямызды? табысы, т?бегейлі ?згерістерді? ал?ы шебінде т?р?ан б?лшек сауда б?ліміне тікелей байланысты, себебі біз ?азір жа?а сауда н?ктелерін ашып, жа?а ?німдерді ?сынудамыз. Б?л ?ызы?ты, еліктіретін ж?не шабыттандыратын т?жірибе. Жа?а миссиямызды? жа?а нары?тарда?ы табысы Орталы? Азия б?ліміне тікелей байланысты. Б?л ?ызы?ты, еліктіретін ж?не шабыттандыратын т?жірибе, себебі Сіз ФМИ-дегі ?ріптестері?ізді? т?жірибесіне с?йене отырып, к?ршілес елдердегі болаша?ты ай?ындау ж?не ??ру еркіндігін пайдалана отырып, стартап ортасында ж?мыс істейтін боласыз. К?н сайын?ы міндеттері?із: • Сату циклдерін жоспарлау; • Циклдік белсенділіктерді ?олдау; • Енгізілген белсенділіктер мен бастамаларды? тиімділігін ?ада?алау; • Тиімді ішкі байланыс процесін ??ру; • А?ымда?ы н?тижелер, ?ызмет ж?не болаша? кезе?дерге арнал?ан болжамдар бойынша Компания басшылы?ы ?шін презентациялар дайындау; Бізге кім керек: • Жо?ары білім; • Сату ж?не/немесе ауда де?гейлері маркетингі саласында?ы ж?мыс т?жірибесі 3 жылдан ж?не одан жо?ары; • ?зекті клиенттермен ж?не б?лшек сауда орындарымен ж?мыс т?жірибесі; • Басшы ретінде ж?мыс т?жірибесі бір жыл ж?не одан да арты?; • MS Office (Word, Excel, Power Point) т?жірибелі пайдалаланушысы; • Жоспарлау, деректерді талдау, таныстырылымдар мен с?йлейтін с?здерді дайындау да?дылары, ?йымдастырушылы? ?абілеттері; • Клиентке ба?дарлану, н?тижеге ба?дарлану, байланыс орнату, процестерді бас?ару, топта?ы ж?мыс. * Осы бос ж?мыс орнына релокациялы? пакет ?сынылмайды. Региональный специалист по коммерческому планированию – Павлодар, Семипалатинск, Усть- Каменогорск Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях. В отделе сбыта ценятся активность, ориентация на клиента и открытость ко всему новому. Если вы считаете, что это о Вас, то присоединяйтесь к нашей команде, чтобы вместе с нами проводить масштабные преобразования. От отдела розничных продаж напрямую зависит успех нашей новой миссии, ведь он на передовой линии преобразований, ведь сейчас мы открываем новые точки и представляем новые продукты. Это интересный, увлекательный и вдохновляющий опыт. От отдела Центральной Азии напрямую зависит успех нашей новой миссии на новых рынках. Это интересный, увлекательный и вдохновляющий опыт, ведь Вы будете работать в атмосфере стартапа, пользуясь свободой определять и создавать будущее в соседних странах, опираясь на опыт коллег в ФМИ. Ваши повседневные обязанности: • Планирование циклов продаж; • Поддержка цикловых активностей; • Отслеживание эффективности внедренных активностей и инициатив; • Построение эффективного процесса внутренней коммуникации; • Подготовка презентаций для руководства Компании по текущим результатам; деятельности и прогнозам на будущие периоды; Кто нам нужен: • Высшее образование; • Опыт работы в области сбыта и/или маркетинга торговых уровней от 3 лет и выше; • Опыт работы с ключевыми клиентами и розничными точками; • Опыт работы руководителем от года и выше; • Опытный пользователь MS Office (Word, Excel, Power Point); • Навыки планирования, анализа данных, подготовки презентаций и выступлений, организационные способности; • Ориентация на клиента, ориентация на результат, коммуникация, управление процессами, работа в команде. *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Вакансия № 1-26421907 на должность "Коммерциялы жоспарлау бойынша ірлік маман/Региональный специалист по коммерческому планированию" в городе (населенном пункте, регионе) Павлодар относится к сфере деятельности: "Продажи" » "Продукты питания"

Вы можете перейти к просмотру свежих вакансий города (населенного пункта, региона) Павлодар с учетом сферы деятельности вакансии № 1-26421907 на должность "Коммерциялы жоспарлау бойынша ірлік маман/Региональный специалист по коммерческому планированию": "Продажи в городе (населенном пункте, регионе) Павлодар" » "Продукты питания в городе (населенном пункте, регионе) Павлодар"

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Перейти на страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-26421907 на должность "Коммерциялы жоспарлау бойынша ірлік маман/Региональный специалист по коммерческому планированию" в городе (населенном пункте, регионе) Павлодар, где находится телефон, Skype, Viber, WhatsApp, е-мейл, адрес работодателя "ТОО Филип Моррис Казахстан")

Объявление с вакансией № 1-26421907 предоставлено партнёром сайтом «Центр Занятости Населения (электронный)»

Свежие вакансии, предложения работы от сайта "Центр Занятости Населения (электронный)"

Администрация поисковой системы по базе данных вакансий www.RABOTKA.com.ru не несет ответственности за актуальность объявления с вакансией № 1-26421907 на должность: Коммерциялы жоспарлау бойынша ірлік маман/Региональный специалист по коммерческому планированию в городе (населенном пункте, регионе): Павлодар от компании (организации, фирмы, ИП) "ТОО Филип Моррис Казахстан" и достоверность указанных в данном объявлении сведений. Вся ответственность за содержание вакансии № 1-26421907 лежит на источнике информации, а именно на нашем партнёре сайте «Центр Занятости Населения (электронный)».

Бесплатно и без регистрации заполнить резюме г. Павлодар, чтобы найти работу, на крупнейших порталах трудоустройства и занятости населения в г. Павлодар Заполнить резюме | Бесплатно и без регистрации заполнить вакансию г. Павлодар для подбора кадров на вакантное место в компании на крупнейших порталах рекрутинга персонала в г. Павлодар Заполнить вакансию | Написать в Службу поддержки клиентов сайта www.RABOTKA.com.ru - «Агрегатор вакансий - поисковая система по вакансиям» Служба поддержки
Вакансии по городамВакансии по профессиямВакансии по компаниям
Пользовательское соглашениеКонтактная информация

Бесплатно и без регистрации разместить резюме г. Павлодар на сайтах(ы) для поиска работы, трудоустройства города (населенного пункта, региона) Павлодар

Copyright © 2019-2023 www.RABOTKA.com.ruБесплатная поисковая система работы в форме объявлений с вакансиями города (населенного пункта, региона) Павлодар
Copyright © 2019-2023 www.RABOTKA.com.ruАгрегатор вакансий (предложений работы) в виде объявлений города (населенного пункта, региона) Павлодар бесплатный

На нашем портале - агрегаторе вакансий города (населенного пункта, региона) Павлодар - Вы найдете свежие предложения работы в виде объявлений с вакансиями г. Павлодар, которые мы бережно перенесли с сайтов наших партнеров.
У нас Вы найдете вакансии в городе (населенном пункте, регионе) Павлодар в любой сфере деятельности, по любой профессии и специальности бесплатно и без регистрации.
Преимущества нашего сайта-агрегатора предложений работы (вакансий) города (населенного пункта, региона) Павлодар в том, что Вам больше не потребуется посещать множество сайтов для поиска работы и тратить на это свое драгоценное время.
Теперь все вакансии города (населенного пункта, региона) Павлодар можно найти бесплатно и без регистрации за минуту при помощи поиска на нашем портале www.RABOTKA.com.ru.

По всем вопросам работы сайта www.RABOTKA.com.ru обращайтесь в Службу поддержки клиентов по адресу электронной почты: raman@46info.ru

По вопросам размещения Ваших статей, пресс-релизов на нашем портале-поисковой системе вакансий города (населенного пункта, региона) Павлодар обращайтесь по адресу электронной почты: raman-kursk@mail.ru

Официальные группы (сообщества) в социальной сети Одноклассники веб-ресурсов для поиска актуальных предложений работы (вакансий) в городе (населенном пункте, регионе) Павлодар, бесплатного подбора работников Официальные группы (сообщества) в социальной сети Одноклассники сайтов для поиска работы, свежих вакансий города (населенного пункта, региона) Павлодар, бесплатного подбора кадров Официальные группы (сообщества) в социальной сети ВКонтакте веб-ресурсов для поиска актуальных объявлений с вакансиями, бесплатного подбора персонала в городе (населенном пункте, регионе) Павлодар Официальные группы (сообщества) в социальной сети ВКонтакте сайтов для поиска работы, свежих вакансий, бесплатного подбора персонала в городе (населенном пункте, регионе) Павлодар

Настройка рекламной кампании Яндекс.Директ для Вашего сайта. Услуги в г. Курск - Хостинг (размещение Вашего сайта в Интернете), город Курск от курской студии веб-дизайна Raman-X-Design

Copyright © 2019-2023 Software and design by Raman

Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Besucherzahler
счетчик посещений